Kontakt

Podmínky použití

Přístupem na tyto Webové stránky (https://www.ibagroupit.com) a jejich používáním se Uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky použití. Přístup uživatele na tyto Webové stránky a používání těchto Webových stránek představuje uzavření právně vymahatelné smlouvy a Uživatel tímto jednáním vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami použití, a to bez jakýchkoli změn. V případě, že Uživatel s těmito Podmínkami použití nesouhlasí, není oprávněn tyto Webové stránky používat.

 1. Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem těchto Webových stránek (https://www.ibagroupit.com) je IBA Group, a.s., se sídlem Petržílkova 2583/13, Praha 5, 158 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10098, IČ 27365824, která je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Webovým stránkám v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (dále „IBA Group“).

IBA Group vlastní veškerá autorská práva k těmto Webovým stránkám, včetně obsahu, textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky a veškerých obrazových materiálů uvedených na Webových stránkách, a dále k výběru a způsobu uspořádání souborů uvedených na Webových stránkách.

Uživatel je oprávněn si části těchto Webových stránek vytisknout nebo stáhnout na místní pevný disk pouze pro své osobní a nekomerční použití. Jakékoli formy redistribuce, reprodukce a/nebo ukládání části nebo celého obsahu těchto Webových stránek, zejména, nikoli však výhradně, šíření či komerční využití obsahu těchto Webových stránek, přenos nebo ukládání obsahu těchto Webových stránek na jiných webových stránkách nebo v jiné formě elektronického vyhledávacího systému, jsou bez předchozího písemného souhlasu IBA Group zakázány. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělována, jsou vyhrazena.

 1. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen používat Webové stránky pouze pro zákonné účely, tedy nikoli protiprávním způsobem (zejména, nikoli však výhradně, v rozporu s jakýmikoli právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo na kontrolu vývozu). Mimoto je Uživatel povinen jednat v souladu s těmito Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů.

V průběhu používání není Uživatel oprávněn zasahovat do zabezpečení těchto Webových stránek, používat Webové stránky k přenosu nebo distribuci škodlivých souborů, virů, trojských koní, červů či logických bomb a pokoušet se proniknout do těch částí Webových stránek, které nejsou určeny k veřejnému přístupu, poškozovat data nebo se pokoušet ovlivnit výkon nebo funkčnost jakýchkoli počítačových zařízení těchto Webových stránek nebo počítačových zařízení přístupných prostřednictvím těchto Webových stránek. Uživatel je povinen respektovat autorská práva IBA Group k těmto Webovým stránkám.

 1. Odmítnutí záruk

Tyto Webové stránky a jejich součásti jsou poskytovány pouze pro informační účely; IBA Group nijak neodpovídá ani neručí za přesnost, užitečnost, přístupnost či dostupnost jakýchkoli informací předávaných nebo zpřístupňovaných prostřednictvím Webových stránek ani za jakékoli chyby či jakákoli opomenutí v rámci těchto informací. Webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a IBA Group výslovně odmítá veškeré záruky, ať už výslovné nebo implicitní, vztahující se k těmto Webovým stránkám nebo jejich obsahu. 

 1. Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností a bez ohledu na jakoukoli právní teorii (ať už na základě smlouvy, v důsledku občanskoprávního deliktu nebo z jiného důvodu, včetně nedbalosti) nenese IBA Group žádnou odpovědnost vůči Uživateli ani žádné třetí osobě za jakékoli škody, zejména, nikoli však výhradně, za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, následné nebo odvetné škody, včetně ušlého zisku, ztráty tržeb nebo zakázek, ztráty dat, porušení zákonné povinnosti či jiných škod v souvislosti s používáním těchto Webových stránek.

 1. Dostupnost a změny

IBA Group je oprávněna kdykoli změnit nebo přestat poskytovat jakoukoli součást nebo funkci Webových stránek, zejména, nikoli však výhradně, obsah, dobu dostupnosti a vybavení potřebné pro přístup nebo použití. Přestože IBA Group vyvíjí maximální úsilí k zajištění dostupnosti těchto Webových stránek 24 hodin denně, nenese odpovědnost za jakékoli případy, kdy jsou tyto Webové stránky na libovolně dlouhou dobu nedostupné, a to bez ohledu na důvod. Přístup na tyto Webové stránky může být i bez předchozího upozornění dočasně přerušen, dle uvážení IBA Group, zejména, nikoli však výhradně, v případě poruchy systému, údržby nebo opravy, případně z důvodů mimo kontrolu IBA Group.

IBA Group si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoli měnit a aktualizovat, a to po oznámení učiněném v přiměřeném předstihu (přičemž doba předstihu je ve všech případech, kdy je to možné, 30 /třicet/ dnů). Toto oznámení může být uvedeno na Webových stránkách. Aktuální verzi těchto Podmínek použití lze nalézt na adrese: http://ibagroupit.com/en/connect/terms_of_use/. Přístupem na tyto Webové stránky a jejich používáním po uplynutí 30 (třiceti) dnů od oznámení IBA Group Uživatel vyjadřuje souhlas s revidovanými Podmínkami použití. Pokud jsou jakékoli aktualizace či změny pro Uživatele nepřijatelné, je povinen používání Webových stránek ukončit.

 1. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky použití se řídí právními předpisy České republiky, a to bez ohledu na relevantní kolizní normy. Veškeré spory, neshody nebo rozdílnosti názorů, které mohou vzniknout mezi IBA Group a jakýmkoli Uživatelem ve vztahu k těmto Podmínkám použití nebo v souvislosti s nimi, budou výhradně řešeny příslušnými soudy v Praze v České republice. Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití pozbyde platnosti či vymahatelnosti, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů návštěvníků našich webových stránek (dále „Uživatelé“) považuje IBA Group, a.s. (dále „IBA Group“) za velmi důležitou. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou koncipovány tak, aby Uživateli pomohly porozumět, jakým způsobem IBA Group shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje jeho osobní údaje. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů Uživatel vyjadřuje souhlas se shromažďováním, uchováváním, používáním a zveřejňováním svých osobních údajů ze strany IBA Group dle zde uvedeného popisu.

 1. Informace shromažďované společností IBA Group

IBA Group shromažďuje Osobní údaje a Neosobní údaje. Osobní údaje zahrnují e-mail a společnosti IBA Group jsou Uživatelem poskytovány prostřednictvím Webových stránek. Neosobní údaje mohou obsahovat informace, které nelze použít k osobní identifikaci uživatele, například anonymní údaje o používání, všeobecné demografické informace, odkazující stránky a adresy URL, typy platforem a počty kliknutí. Neosobní informace jsou používány pouze pro účely statistické analýzy a daná data jsou následně ze systému odstraněna.

 1. Použití osobních údajů

Osobní údaje poskytované Uživatelem jsou používány pro účely komunikace. Uživatel souhlasí s tím, že jej bude IBA Group kontaktovat pomocí jeho osobních údajů. IBA Group bude používat a ukládat Osobní údaje Uživatele po dobu 3 (tří) měsíců ode dne získání. Poté budou Osobní údaje Uživatele odstraněny.

Uživatel souhlasí s tím, že bude IBA Group jeho Osobní informace sdílet se svými přidruženými subjekty a subdodavateli, kteří se nacházejí na území EU i mimo EU. Výše uvedené osoby budou Osobní údaje Uživatele zpracovávat v souladu s pokyny IBA Group, pro zde uvedené účely a zde uvedeným způsobem. Mimoto si IBA Group vyhrazuje právo používat nebo předávat veškeré údaje, které jsou nezbytné k zajištění souladu s právními předpisy, s požadavky na ochranu integrity sítě a s požadavky Uživatele, případně ve veřejném zájmu v rámci soudního řízení a vyšetřování.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů.

 1. Bezpečnost

IBA Group se zavazuje zajistit bezpečnost Osobních údajů Uživatele. Prostřednictvím přijatých technických a organizačních opatření tak IBA Group zamezuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům Uživatele, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, jinému neoprávněnému zpracování a dalším způsobům zneužití Osobních údajů.

Přenos informací prostřednictvím internetu ovšem bohužel není zcela bezpečný. I přes maximální úsilí o ochranu Osobních údajů Uživatele tak IBA Group nemůže zaručit bezpečnost dat Uživatele přenášených prostřednictvím Webových stránek; jakékoli poskytnutí osobních údajů Uživatele je tedy dobrovolné a je učiněno na vlastní riziko Uživatele.

 1. Práva uživatele

Uživatel je oprávněn společnost IBA Group prostřednictvím Webových stránek požádat o přístup ke svým Osobním údajům, o poskytnutí informací o svých Osobních údajích a o kopii svých Osobních údajů, které IBA Group uchovává. Jakákoli žádost o přístup může být zpoplatněna dle vynaložených nákladů IBA Group na poskytnutí informací o Osobních údajích uchovávaných subjektem IBA Group Uživateli.

Pokud se Uživatel domnívá, že jsou jakékoli jeho Osobní údaje zpracovávané společností IBA Group nesprávné či neúplné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, je Uživatel oprávněn:

 • požadovat po IBA Group vysvětlení,
 • požadovat opravu, zablokování, doplnění nebo odstranění svých Osobních údajů. IBA Group je v takovém případě povinna neprodleně zablokovat, opravit, doplnit nebo odstranit jakékoli Osobní údaje, u nichž byla zjištěna nesprávnost či neúplnost nebo které jsou v rozporu s právními předpisy nebo s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a uvědomit o tom Uživatele.
 1. Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nad odkazovanými stránkami nemá IBA Group žádnou kontrolu, proto nemůže nést odpovědnost za ochranu a utajení jakýchkoli údajů, které Uživatel poskytuje při návštěvě těchto stránek, a tyto Zásady ochrany osobních údajů se na dané stránky nevztahují. Uživatel by měl tedy postupovat opatrně a seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů pro dané webové stránky.

 1. Změny

IBA Group je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času měnit, a to prostřednictvím aktualizace této stránky. Uživateli proto doporučujeme tuto stránku čas od času navštívit a ujistit se, že se změnami souhlasí. Pokud jsou jakékoli aktualizace či změny pro Uživatele nepřijatelné, je povinen používání Webových stránek ukončit.

© 1993-2019 IBA Group a.s.