Obchodní analytika a zpracování velkých objemů dat (Big Data)

 • Prokazatelné zkušenosti v oblasti BI / skladování dat
 • Certifikovaná metodika
 • Platformy BI od lídrů trhu
 • Odborná certifikace pro platformy BI.

IBA Group má bohaté zkušenosti s realizací řešení v oblasti obchodní analytiky založených na osvědčených platformách od renomovaných světových společností, například IBM, SAP či Oracle.

Obchodní analytika pomáhá manažerům k lepšímu rozhodování. Díky aktuálním obchodním datům a možným výsledkům dosaženým na základě modelování si může vedoucí pracovník v oblasti obchodu učinit jasnou představu o tom, jakým směrem je nutné se vydat.

Snaha analyzovat obchodní data zde existuje již dlouho, kvalitnější obchodní analytiku si však vyžádaly až rozsáhlé soubory obchodních dat – daná potřeba tak souvisí s přechodem do prostředí zpracování velkých objemů dat (Big Data).

Big Data mění způsob podnikové organizace systémů IT. Organizace jsou nuceny získávat hodnotu z vytěžování informací, které mají k dispozici. IBA Group ke zpracování velkých objemů dat nabízí pokročilé technologie, například Hadoop, Oozie či Hbase.

Řešení pro obchodní analytiku poskytuje IBA Group v následujících oblastech:

 • řízení výkonnosti podniku (CPM),
 • plánování a rozpočtování,
 • Business Intelligence (BI)
 • vytěžování dat (data mining) a prediktivní analýzy,
 • informační management a skladování dat.

Business analytics solutions

Zkušenosti z řady odvětví

 • Bankovnictví
 • Telekomunikace
 • Výroba
 • Energetika
 • Logistika
 • Přeprava
 • Maloobchod
 • IT
 • Státní správa.

Typická architektura řešení obchodní analytiky obsahuje následující tři vrstvy:

 • integrace dat (ETL, kvalita dat, správa kmenových dat),
 • datový sklad,
 • nástroje Business Intelligence a obchodní aplikace.

 

Business analytics solution architecture

 

IBA Group disponuje rozsáhlým týmem odborníků s odpovídajícím osvědčením v oblasti obchodní analytiky pro všechny hlavní softwarové platformy. Naši specialisté rádi vyřeší veškeré klientské požadavky.

 Partnerství s IBM

Dne 10. června 2008 uzavřela společnost IBA Minsk partnerskou smlouvu s firmou Cognos, dceřiným subjektem IBM. V současné době působí IBA Group jako IBM Gold Business Partner a dále jako Reseller, Solution Provider, Software Support Provider, Developer/ISV Independent, Warranty Service Provider, IBM Tivoli Accredited Business Partner a IBM Authorized Training Center. Díky tomu může IBA Group poskytovat následující služby:

 • Vývoj softwaru na bázi produktové řady IBM Cognos,
 • poradenství pro řešení IBM Cognos,
 • aktualizaci licencí a poskytování uživatelské technické podpory pro IBM Cognos,
 • školení pro produkty IBM Cognos ve vzdělávací instituci IBA Institute (dříve IBA Training Center),
 • prodej softwaru IBM Cognos v rámci Běloruska, přičemž IBA Group je jediným distributorem produktů Cognos (Cognos Reseller) v Bělorusku.

Odborníci IBA Group s osvědčením pro oblast Business Intelligence se spolu s IBM účastní projektů implementace a údržby systémů na bázi IBM Cognos.

Níže uvádíme vybrané případové studie projektů IBA Group v oblasti obchodní analytiky:

Podnikový datový sklad pro banku BelVEB
Datový sklad a informační systém pro společnost Alfa-Bank
Systém pro finanční plánování a rozpočtování
Systém pro manažerské účetnictví a analýzu produkce
Prediktivní analytika k zamezení odchodu zákazníků

Řešení pro obchodní analytiku poskytuje IBA Group v následujících oblastech:

 • Vytěžování dat (data mining) a prediktivní analýzy,
 • plánování a rozpočtování,
 • Business Intelligence (BI),
 • řízení výkonnosti podniku (CPM),
 • informační management a skladování dat.

VYTĚŽOVÁNÍ DAT (DATA MINING)

Díky řešení pro vytěžování dat je možné předpovídat budoucí trendy a zjišťovat dosud neznámé skutečnosti nebo směry vývoje. Řešení pro vytěžování dat mohou být užitečná v každém odvětví a mohou pomoci řešit horizontální obchodní problémy, například odchod klientů nebo fluktuaci zaměstnanců, optimalizace marketingových kampaní, segmentaci zákazníků či odhalování podvodů, ale také problémy konkrétních odvětví, například analýzu účinnosti léčby pacientů či posouzení bonity.

Řešení pro vytěžování textů umožňují analyzovat nestrukturované datové zdroje, mezi něž patří například zpětná vazba či stížnosti zákazníků, fóra a sociální média.

IBA Group nabízí výkonná řešení pro prediktivní analytiku a vytěžování textů založená na přední světové produktové řadě IBM SPSS.

PLÁNOVÁNÍ A ROZPOČTOVÁNÍ

Řešení pro plánování a rozpočtování umožňují zvýšit rychlost, efektivitu a přesnost procesu podnikového plánování a prognózování. Zvolené řešení pro plánování může pokrývat různé úrovně (strategickou, taktickou a provozní) a podporovat přístup „shora dolů“ (top-down), přístup „zdola nahoru“ (bottom-up) nebo jejich kombinace, periodické plány a kontinuální prognózy, alokaci nákladů a převodní ceny, konsolidaci, analýzy typu „co když“, analýzy typu „plán–skutečnost“ a další funkce.

IBA Group nabízí řešení pro plánování na bázi IBM Cognos TM1 / Planning, IBM Cognos Express, SAP BO BPC, Oracle Hyperion Planning a dalších předních platforem CPM.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Moderní platformy BI nabízejí kompletní spektrum funkcí BI:

 • přístup k různým zdrojům dat, včetně databází, datových skladů, předních systémů ERP a tzv. kostek OLAP,
 • výkonné nástroje pro modelování dat, které provádějí reorganizaci dat do datových tržišť a kostek OLAP na míru obchodním potřebám klientů,
 • interaktivní vícerozměrné analýzy dat s funkcemi „postup po hierarchii dolů“ (drill-down), „postup po hierarchii nahoru“ (roll-up) a „dělení dat“ (slice-and-dice), založenými na principech systému OLAP,
 • analytický a statutární reporting,
 • budování a údržba systémů KPI,
 • monitoring a reakce na obchodní akce,
 • přístup k údajům o výkonnosti podniku z mobilních zařízení.

IBA Group nabízí výkonná řešení BI založená na produktech IBM Cognos BI, SAP BO BI, Oracle BI, Information Builders WebFOCUS, Tableau, Pentaho a dalších předních platformách BI.

ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU

Řízení výkonnosti podniku (CPM – Corporate Performance Management), v angličtině známé také pod názvem Business Performance Management či Enterprise Performance Management, lze definovat jako soubor manažerských a analytických procesů a metodik, které organizacím umožňují řídit obchodní výkonnost a harmonizovat plánování, realizaci, strategii, taktiku a cíle obchodních jednotek i celého podniku.

IBA Group realizuje řešení CPM založená na systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku (Balanced Scorecards), kalkulaci nákladů podle činností, komplexním řízení kvality (TQM), metodice Lean, teorii omezení a dalších metodikách.

Řešení CPM organizacím umožňují:

 • Usnadnit výběr cílů a jejich sladění s obchodní strategií,
 • získat aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o efektivitě podniku,
 • určit faktory, které brání výkonnosti a rozvoji podniku,
 • provádět prognózy rozvoje podniku,
 • odhadovat výsledky manažerských rozhodnutí a poskytnout analýzy typu „co když“,
 • realizovat rychlejší a kvalitnější manažerské zásahy na základě prokázaných skutečností, s cílem zlepšit budoucí výkonnost.

Systém CPM je v praxi podporován softwarem pro Business Intelligence a vytěžování dat (data mining) a dále pak řešeními pro informační management a datovými sklady, jejichž cílem je shromažďovat, zpracovávat a analyzovat velké objemy komplexních informací.

IBA Group nabízí kompletní řešení, která podporují všechny komponenty systému řízení výkonnosti podniku, od plánování a rozpočtování po měření a monitorování výkonnosti, vykazování a analyzování, včetně podpůrného informačního managementu a řešení datových skladů. Kompletní řešení CPM lze založit na vámi preferovaných platformách, například IBM Cognos, SAP BO nebo Oracle.

INFORMAČNÍ MANAGEMENT A SKLADOVÁNÍ DAT

IBA Group se opírá o zkušenosti v oblasti navrhování a realizace rozsáhlých podnikových datových skladů (až do objemu 50 TB), založených na platformách IBM, Oracle a Teradata a podporovaných nástroji ETL a řešeními pro řízení kvality dat s využitím technologií IBM InfoSphere DataStage a IBM QualityStage, Informatica PowerCenter, Oracle Data Integrator, SAP Data Integrator, MS SSIS a Pentaho Kettle.

Mimoto IBA Group poskytuje řešení pro správu kmenových dat založená na technologiích IBM InfoSphere MDM, SAP MDM či Talend MDM.

 

© 1993-2018 IBA Group a.s.